قصه گویی با عروسک ها آسان می شود

این کتاب، گونه ای از روایت ِنو را با کمک عروسک ارایه می دهد. نویسنده ی کتاب کوشیده است روایت قصه را که از دیر باز مورد علاقه و‌توجه مردم وبویژه کودکان بوده است را به دنیای امروز برگرداند.